H Fitri BKS
Brosur Lomba Burung Berkicau 5th Anniversary Kancil BC, Makassar, 7 September 2014